top of page
Inscripció Soci/a AFA
Dades del pare, mare o tutor legal
Fills/es
Dades bancàries
Dades bancàries
Drets d'imatge
Drets d'imatge

Les imatges es podran fer servir per a difusió d'activitats i esdeveniments a través de la pàgina web, bloc i xarxes socials de l'entitat. Informes, memòries i projectes de l'associació. Documents i material gràfic imprès com a cartells, fullets i manuals. L'entitat es compromet al fet que la utilització d'aquestes imatges en cap cas suposarà un mal a l'honra e intimitat del menor, ni serà contrària als interessos dels menors, respectant la normativa en matèria de protecció de dades, imatge i protecció jurídica del menor. De conformitat amb el que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les imatges preses i les dades personals d'aquesta autorització seran incorporades a un fitxer el responsable del qual és l'entitat A.F.A. SAN FRANCISCO amb CIF G59399881 i domicili en c/Treball 213 08020 Barcelona, que podrà tractar les mateixes i fer ús d'elles en els termes i per a la finalitat fixats en aquest document. El destinatari d'aquestes dades serà únicament aquest responsable, qui no realitzarà cap cessió d'aquests, excepte les comunicacions als encarregats del tractament que col·laborin en la prestació dels serveis als quals es refereix el tractament. La base jurídica d'aquest tractament és el mateix consentiment, el qual podrà ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecte al legítim tractament realitzat fins a aquesta data. Aquestes imatges seran conservades pel temps exclusiu per a donar compliment a la finalitat per a la qual van ser recaptades i mentre no prescriguin els drets que pugui exercitar contra el responsable, excepte norma que disposi un termini superior. En qualsevol moment puc exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant escrit dirigit a afaescolasanfrancisco@gmail.com També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, davant l'Autoritat de control (www.agpd.es).

Barcelona, 

Gràcies per inscriure't!

bottom of page